سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

آشنايی با قانون كار و روابط كارگری و كارفرمايی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قوانین اداره کار
- حقوق و تعهدات متقابل کارگران و کارفرمایان نسبت به یکدیگر
- فرایند اداری شکایت از کارگر یا کارفرما
- نکات کاربردی و حقوقی اتمام قرارداد کار

زمان : دوشنبه ۲۷ بهمن 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محسن هوشیاری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.