تیوان برگزار میکند برگزار شد

توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و عواقب آن
- تضمین ضمانت حسن انجام کار کارگران
- فسخ قرارداد کار در اثنا قرارداد توسط کارگر و کارفرما
- فرار و خروج کارفرمایان از قانون کار

زمان : یکشنبه ۲۱ دی 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه طنین
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.