گپ و گفت برگزار میکند برگزار شد

آشنایی دهیاران با پارامترهای مالی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- چگونگی اخذ مجوز برای هزینه ها ی خارج از اختیار دهیاری
- نحوه جمع آوری مستندات
- نحوه تنظیم قرارداد
- شرایط فاکتور

زمان : یکشنبه ۲۵ آبان 1399 ساعت 10:00 تا 12:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مسعود امیرآتشانی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.