پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

معافیت های مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان و نوپا

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قوانین مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- فرایند رسیدگی مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- قانون جدید نوآفرین برای معافیت مالیاتی شرکت های نوپا

زمان : یکشنبه ۲ تیر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مریم آتشگاه
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.