بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی برگزار میکند

آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- انواع هیات های عمومی و تخصصی در دیوان عدالت اداری
- جایگاه آرای دیوان عدالت اداری در محاکم قضایی
- نکات حقوقی طرح دادخواست و شکایت در دیوان عدالت اداری
- نحوه اعتراض به آرای صادره در دیوان عدالت اداری

زمان : یکشنبه ۹ آذر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.