تیوان برگزار میکند برگزار شد

تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- انواع مالیات براساس قانون مالیات مستقیم
- انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال
- نحوه اعتراض به جریمه مالیاتی
- بخشنامه جدید نوآفرین برای معافیت مالیاتی شرکت های نوپا

زمان : یکشنبه ۱۸ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.