پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- درآمد های مشمول مالیات و هزینه های قابل قبول شرکت های دانش بنیان
- فرایند رسیدگی مالیاتی شرکتهای دانش بنیان
- نکات و قوانین مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان

زمان : دوشنبه ۲۱ مهر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محبوبه رحمانی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه