مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند

حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه محاسبه حقوق و دستمزد
- نحوه محاسبه عیدی و سنوات
- آشنایی با مزایای قانون کار
- نحوه محاسبه حق بیمه کارگر

زمان : یکشنبه ۲۳ شهریور 1399 ساعت 16:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان :
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.