تیوان برگزار میکند برگزار شد

نحوه دریافت بیمه بیکاری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مراحل دریافت بیمه بیکاری
- مزایا و معایب دریافت بیمه بیکاری
- آشنایی با نحوه محاسبه بیمه بیکاری

زمان : یکشنبه ۱۶ شهریور 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان :
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.