پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه اخذ مفاصاحساب بیمه قرارداد اصلی و پیمانکاران فرعی
- نحوه اخذ ردیف پیمان و ارسال لیست پرسنل شاغل در قراردادها
- نحوه ارسال قراردادهای پیمانکاران در محل واگذارنده کار و کارگاه پیمانکار
- راهکارهای کاهش یا معافیت از حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

زمان : سه‌شنبه ۴ شهریور 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمدصادق رزاقی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه