آرمان سنجش برگزار میکند

فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرآیند و رویه دادرسی مالیاتی
- اصلاحیه دادرسی مالیاتی
- نکات کلیدی دادرسی مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۲۹ مرداد 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.