پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- چه اشخاصی مشمول رسیدگی به تراکنش بانکی می شوند؟
- کدام واریزی ها ماهیت درآمدی ندارند؟
- آیا تراکنش های بانکی مشمول ارزش افزوده هم می شوند؟
- نحوه دفاع از پرونده های تراکنش بانکی

زمان : یکشنبه ۲۶ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 23:59
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.