مرکز نوآوری ایران زمین برگزار میکند

تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- انواع مالیات براساس قانون مالیات مستقیم
- انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال
- نحوه اعتراض به جریمه مالیاتی
- بخشنامه جدید نوآفرین برای معافیت مالیاتی شرکت های نوپا

زمان : شنبه ۲۵ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : علی رهنما
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.