پارک علم و فناوری البرز برگزار میکند برگزار شد

حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تعهدات بیمه ای کارفرما از نظر تامین اجتماعی
- آشنایی با نحوه بازرسی از کارگاه ها
- آشنایی با تسهیلات قانونی برای کارفرمایان
- آشنایی با مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تامین اجتماعی

زمان : دوشنبه ۱۳ مرداد 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمدصادق رزاقی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه