سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران برگزار میکند

شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- شرایط و مراحل دریافت بیمه بیکاری
- مزایا و معایب استفاده از بیمه بیکاری
- تاثیر بیمه بیکاری بر حقوق بازنشستگی
- نحوه محاسبه حقوق بیمه بیکاری

زمان : یکشنبه ۵ مرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.