آرمان سنجش برگزار میکند برگزار شد

مبانی ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- کلیاتی در مورد بیمه نامه آتش سوزی
- اصول ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی
- تحلیل ماده 10 قانون بیمه
- نقش داوری در خسارت های بیمه

زمان : یکشنبه ۱۵ تیر 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محسن تابش
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.