پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با کسب و کار پلتفرمی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با پلتفرم
- مزایای حضور در پلتفرم
- آشنایی با پلتفرم کریدور رشد برای شرکت های دانش بنیان

زمان : چهارشنبه ۴ تیر 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سیدجواد حسینی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه