پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی و کاربردی قرارداد نویسی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه قراردادها در محاکم قضایی
- جایگاه داوری و فورس ماژور در قراردادها
- اصول و قواعد عمومی تنظیم قرارداد
- ضمانت اجرایی مفاد قرارداد

زمان : یکشنبه ۴ اسفند 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی سیمایی صراف
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.