مدرسه بیمه برگزار میکند

مالیات نمایندگان بیمه

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تکالیف مالیاتی دفاترنمایندگی بیمه
- نحوه محاسبه مالیات بر درآمد نمایندگان بیمه
- صورت معاملات فصلی نمایندگان بیمه
- ساختار مناسب سیستم حسابداری نمایندگی های بیمه برای مقاصد مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۳۰ بهمن 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.