ایران نالج ، کارخانه نوآوری های وی ، مابک برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قالب بندی کلی برای نگارش قرارداد
- شروط معمول قراردادی
- ضمانت اجراها
- شرط داوری

زمان : دوشنبه ۲۸ بهمن 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی سیمایی صراف
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه