شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ، فین اکس - FINEX - 2019 برگزار میکند برگزار شد

مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های بورسی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تعاریف و کلیات قوانین مربوط به مدیران شرکت های تجاری
- بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری
- بررسی مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری

زمان : چهارشنبه ۴ اردیبهشت 1398 ساعت 14:00 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : حسین اقدامی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.