مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

نکات کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی شرکت ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه ثبت فاکتور و برگشت از فروش در صورت معاملات فصلی
- نحوه ثبت صحیح قراردادها در صورت معاملات فصلی
- چگونگی ثبت درآمدها و هزینه ها در صورت معاملات فصلی
- چگونگی ثبت درآمدها و هزینه ها در صورت معاملات فصلی

زمان : شنبه ۱۲ بهمن 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه