سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی مالیاتی برای مدیران

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- معافیت های مالیاتی شرکت ها
- قوانین مالیاتی شرکت ها
- فرایند رسیدگی مالیاتی شرکت ها
- نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

زمان : چهارشنبه ۴ دی 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی سیمایی صراف
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۲۱: -مدیران و سهامی خاص تاجر محسوب می شوند -تکالیف مالیاتی مدیران -مهم ترین تکلیف مالیاتی شرکت: تسلیم اظهارنامه، ارائه دفاتر پلمپ شده، صورت مالی ، گزارشات فصلی است -اگر اظهارنامه ارسال نشود مشمول جریمه ۳۰٪ میشود. -استفاده از مواهب و بهرمندی از معافیت مالیاتی منوط بر این است که به تکالیف مالیاتی عمل کرده باشد -مالیات های تکلیفی: حقوق ، اجاره -تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم -ماده ۲۷۴ مالیات مستقیم

ویدئوهای این جلسه