ایران نالج ، مابک ، کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند برگزار شد

قوانین منابع انسانی از دیدگاه کارفرما

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- چگونه بصورت عادلانه از نیرو انسانی خود بهره مند شویم
- آشنایی با قوانین اداره کار
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای پرسنل و مدیران
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی عدم بیمه و انعقاد قرارداد کار

زمان : دوشنبه ۱۱ آذر 1398 ساعت 13:00 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه حقوقی طنین
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه