ایران نالج ، مابک ، کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند

قوانین منابع انسانی از دیدگاه کارفرما

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- چگونه بصورت عادلانه از نیرو انسانی خود بهره مند شویم
- آشنایی با قوانین اداره کار
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای پرسنل و مدیران
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی عدم بیمه و انعقاد قرارداد کار

زمان : دوشنبه ۱۱ آذر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.