ایران نالج ، کارخانه نوآوری های وی ، مابک برگزار میکند

چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- حقیقی کار کنیم یا حقوقی؟
- انواع روش های ثبت شرکت در ایران
- افزایش سرمایه و صورتجلسه تغییرات
- تاثیر مالیات بر ثبت شرکت

زمان : دوشنبه ۲۰ آبان 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محسن فاریابی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.