مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن
- نحوه محاسبه ضریب ۷/۸ الی ۱۶/۶۷ به قراردادهای پیمانکاری
- نکات نگارش قراردادهای پیمانکاری برای کاهش یا معافیت از حق بیمه پیمانکاری
- نحوه معافیت حق بیمه قرارداد کسب و کارها با اشخاص حقیقی پیمانکار

زمان : شنبه ۱۱ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : شهرام انصاری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۳۸: -ماده ۴۱ تامین اجتماعی - درقراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع قرار داد سازمان اقدام میکند -لیست حق بیمه پیمانکار ماهانه ارائه بشود -قرارداد های عمرانی،غیرعمرانی، خاص -بخشنامه ۱۴ -بخشنامه ۱۴/۲، ۱۴/۱۱ _ماده ۳۸

ویدئوهای این جلسه