مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف مدیر مالی در ساختار سازمانی شرکت
- تشریح صورت های مالی اساسی
- هزینه یابی، طبقه بندی هزینه ها
- مفهوم نقطه سربه‌ سر و نحوه محاسبه آن

زمان : یکشنبه ۱۴ مهر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوای ارائه شده در گپ و گفت ۱۱۷: -مقاصد اطلاعات مالی شامل: درون و برون سازمانی -وضعیت و عملکرد مالی -تراز نامه و صورت سود و زیان -گردش وجوه نقد -تصمیم گیری درباره مسائل مالی -ریسک و بازده -پیش بینی و بودجه بندی -هزینه یابی بر مبنای ABC

ویدئوهای این جلسه