پارک علم و فناوری البرز برگزار میکند برگزار شد

بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای مشاوره ای یا پروژه ای
- آشنایی با قوانین و مقررات بیمه مدیران و اعضای هیات مدیره
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی بیمه نکردن پرسنل

زمان : چهارشنبه ۲۷ شهریور 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی ، موسسه طنین
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.