انجمن بهره وری ایران برگزار میکند

استقرار بهره وری سبز در صنایع کشاورزی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مقدمه ای بر بهره وری سبز و توسعه پایدار
- مراحل استقرار بهره وری سبز
- پیاده سازی بهره وری سبز در کشورهای مختلف
- استقرار بهره وری سبز در صنایع کشاورزی ایران

زمان : چهارشنبه ۲۸ مهر 1400 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر اسماعیل فاتحی فر
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.