انجمن صنفی ایمنی و بهداشت یزد برگزار میکند

آشنایی با نکات اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، شب کاری و نوبت کاری در قانونی کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه تشخیص و محاسبه اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، شب کاری و نوبت کاری
- تفاوت های قانونی اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، شب کاری و نوبت کاری
- مهمترین نکات مورد نظر کارگران و کارفرمایان
- حمایت های قانون کار از کارگران و کارفرمایان

زمان : دوشنبه ۸ شهریور 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محسن هوشیاری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.