انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره وری ستاد شرکت های بیمه

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- معرفی Blue Ocean Strategy (BOS) به عنوان مفهومی از بخش خصوصی در صنعت بیمه
- تطبیق پذیری BOS در کسب و کارهای خدماتی
- الگوی بهبود بهره وری در کسب و کارهای خدماتی با رویکرد BOS
- نحوه شناسایی BOS

زمان : دوشنبه ۷ تیر 1400 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر نایبی
حامی : پژوهشکده بیمه
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه