انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

در صنعت بیمه ایران چه میگذرد؟ با مروری بر ابعاد تاریک و روشن صنعت بیمه کشور در سال 1398

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- رشد واقعی صنعت بیمه در 20 سال گذشته چقدر بوده است؟
- چرا سهم ارزش افزوده صنعت بیمه از GDP کشور پایین تر است؟
- چرا صنعت بیمه ایران سودآور نیست؟
- چرا صنعت بیمه ایران به تکنولوژی روی خوش نشان نمی دهد؟

زمان : دوشنبه ۱۱ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهندس حمیدرضا حسینی آشتیانی
حامی : پژوهشکده بیمه
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه